شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه

<
>

وتمام رضوانك والجنة » فهذا زكاة الوضوء [١].

52