شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى

<
>

2- و اما عدم وجوبه في المستثنى‌

فلما يأتي عند البحث عنه.

47