شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

5 - و اما اعتبار اطلاقه

<
>

توجيهها بشكل و آخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها. على ان في سندها سهلا.

43