شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

3 - و اما شرطية البلوغ

<
>

3- و اما شرطية البلوغ‌

على تقدير التمييز فيمكن التمسك لها‌

13