شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

التكليف و شروطه

<
>

التكليف و شروطه‌

1- شرائط التكليف 2- علامات البلوغ‌

11