شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الأدلة

<
>

الأدلّة

1- الأدلّة المحرزة.

2- الأصول العمليّة (أو الأدلّة العمليّة).

183