شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

2 - مدرك القاعدة

<
>

2- مدرك القاعدة‌

وردت جملة «لا ضرر و لا ضرار» في ثلاثة موارد:

89