شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

منها رواية علي بن جعفر

<
>

[منها رواية عليّ بن جعفر]

و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن حمل‌

148