شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران

<
>

ثم إنه ذكر «1489» لأصل البراءة شرطان آخران.

379