شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 خامسها المراد بالحال في عنوان المسألة

<
>

خامسها [المراد بالحال في عنوان المسألة]

أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس‌

43