شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقش تكرار در تربيت و آموزش

<
>

نقش تكرار در تربيت و آموزش‌

من مطالبى كه مى‌خواهم عرض كنم مطالب تازه‌اى نيست؛ شما هم اين مطالب را مى‌دانيد لكن در گرفتاريها، هر كس گرفتار است بايد گرفتارى خودش را تكرار كند. ممكن است در اين تكرارها، گاهى يك وضعى پيش بيايد كه به واسطه آن وضع، تأثيراتى داشته باشد.

شما مى‌دانيد كه قرآنْ كتاب معجزه است؛ در عين حال در قرآن راجع به مسائلْ تكرار زياد است. البته در هر تكرارى مسائلى طرح شده است؛ اما براى اينكه براى رشد مردم قرآن آمده است و براى انسان‌سازى، مسائلى كه براى ساختمان انسان است نمى‌شود يك دفعه بگويند و از آن رد بشوند. بايد هِى بخوانند؛ توى گوشش مكرر كنند، تلقين است. تلقين با يك دفعه درست نمى‌شود. بايد اگر بخواهيد يك بچه‌اى را شما تربيت بكنيد، بايد يك مسأله را چندين دفعه با چند زبان، با چند وضع، به او بخوانيد. مطلب يكى باشد، لكن طرز بيان اينها به طورى كه در قلب او نقش ببندد.

34