شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اجازه نامه به آقاى على مختارى(در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه)

<
>

اجازه نامه [به آقاى على مختارى (در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه)]

زمان: 28 ارديبهشت 1340/ 3 ذى الحجه 1380

مكان: قم‌

موضوع: اجازه در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه‌

مخاطب: مختارى، على‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

مخفى نماند كه جناب مستطاب عمدة الفضلاء آقاى آقا شيخ على مختارى- دام فضله- از طرف حقير مجازند در اخذ زكوات و وجوه مجهول المالك و ساير صدقات و نقل احاديث از كتب معتبره اصحاب- رضوان اللَّه عليهم- و اخذ سهم مبارك امام و صرف آن در مصارف خودشان مادامى كه اشتغال به امور شرعيه و ترويج ديانت مقدسه دارند، و ايصال زايد آن را نزد حقير و گرفتن قبض رسيد و رساندن به صاحبان وجوه. و توصيه مى‌كنم ايشان را به تقوا و احتياط در امور دين و دنيا. و السلام.

به تاريخ 3 شهر ذى الحجة الحرام 1380

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

50