شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به آقاى ميرزا محمد ثقفى(خانوادگى)

<
>

نامه [به آقاى ميرزا محمد ثقفى (خانوادگى)]

زمان: 22 بهمن 1333/ 17 جمادى الثانى 1374

مكان: قم‌

موضوع: خانوادگى‌

مخاطب: ثقفى، ميرزا محمد «1»

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

تصدقت شوم، ان شاء اللَّه تعالى نقاهت وجود محترم مرتفع شده است. اميد است ان شاء اللَّه اگر خداى نخواسته بقايايى باشد بزودى رفع گردد. مستدعى است از سلامت خودتان مطلعم فرماييد؛ گر چه چند روز پيش كه خانم نجم زمان «2» اينجا بودند استفسار كردم و معلوم شد بحمد اللَّه بهتر هستيد. بنده و اهالى منزل همگى سالم هستيم. قدس ايران «3» مخصوصاً عرض سلام تقديم مى‌دارد، و از كسالت سركار خيلى نگران بودند و سفارش بليغ كردند كه عرض سلام و دستبوسى تقديم كنم. مصطفى «4» عرض سلام و ارادت تقديم مى‌دارد. ايام سعادت مستدام- روح اللَّه الموسوي‌

35