شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مصوبه تعيين هيأتهاى رسيدگى به امور طلاب و امتحانات حوزه

<
>

مصوّبه [: تعيين هيأتهاى رسيدگى به امور طلّاب و امتحانات حوزه‌]

زمان: 7 مهر 1328/ 6 ذى الحجه 1368

مكان: قم‌

موضوع: تعيين هيأتهاى رسيدگى به امور طلاب و امتحانات حوزه علميه‌

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

در ليله پنجشنبه ششم شهر ذى الحجة الحرام 68، آقايان علماى حوزه علميه قم، حسب امر حضرت آيت اللَّه العظمى «1»- مد ظله- و تصويب ساير حجج اعلام مجتمع شده و مقرر داشتند كه در هفته، سه هيأت تشكيل شود كه هر هيأتى وظيفه خاصه‌اى انجام دهند، چنانچه در ذيل بيان خواهد شد:

1- هيأتى براى رسيدگى به امر طلاب و مدارس، كه اسامى آنها از قرار ذيل است:

آقاى آقا سيد زين العابدين- آقاى حاج سيد احمد خوانسارى- آقاى حاج سيد محمد رضاى گلپايگانى- آقاى آقا سيد ابو طالب مدرسى- آقاى حاج ميرزا محمود قمى- آقاى حاج ميرزا مصطفى- آقاى حاج سيد احمد زنجانى- آقاى حاج شيخ ابو القاسم اصفهانى- آقاى آقا مرتضى حائرى- آقاى حاج مير سيد حسن- آقاى آقا ريحان اللَّه- آقاى حاج فقيهى- آقاى آقا مرتضى قمى‌

توضيح آنكه آقايان فوق در مواقع عادى مجتمع مى‌شوند، و در مواقع غير عادى اطلاع مى‌دهند كه تمام سه حوزه مجتمع شوند براى حل قضيه غير عاديه.

2- هيأتى براى امتحان خارج تازه واردين به قرار ذيل:

آقاى آقا مرتضى حائرى- آقاى آقا سيد محمد يزدى- آقاى حاج آقا روح اللَّه خمينى.

3- هيأتى براى امتحان تازه واردين غير خارجى از اين قرار:

آقاى آقا سيد زين العابدين- آقاى فاضل- آقاى قاضى- آقاى حاج فقيهى- آقاى حاج مير سيد حسن- آقاى آقا شيخ ابو القاسم نحوى- آقاى حائرى- آقاى صاحب الدارى-

27