شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه اعطاى وكالت(فروش زمين به آقاى سيد مرتضى پسنديده)

<
>

نامه [: اعطاى وكالت (فروش زمين به آقاى سيد مرتضى پسنديده)]

زمان: 31 خرداد 1316/ 12 ربيع الثانى 1356

مكان: قم‌

موضوع: تعيين آيت اللَّه پسنديده به عنوان وكيل در فروش زمين و

مخاطب: پسنديده، سيد مرتضى‌

وكيل شرعى خود نمودم اين جانب سيد روح اللَّه خمينى، حضرت مستطاب حجت الاسلام آقاى آقا مرتضى «1»- مد ظلّه العالى- را در فروش تمامى چهار دانگ و نيم از هشت قطعه زمين مزروعى محله شهنه خمين و چهار ساعت و نيم از مجارى المياه قنات خمين كه معظم له مشتركاً براى اين جانب و سركار خانم همدم هندى «2» خريدارى فرموده‌اند، به هر نحوى كه صلاح مى‌دانند. و نيز وكيلند در اخذ وجه و التزام از طرف اين جانب، و امضاى معظم له به منزله امضاى اين جانب است. «3»

- به تاريخ 12 شهر ربيع الثانى 56

سيد روح اللَّه خمينى‌

13