شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نامه به خانم خديجه ثقفى(خانوادگى)

<
>

و خانم‌ها «1» كاغذى نوشتيد سلام مرا برسانيد. من از قِبَل همه نايب الزيارة هستم‌

به خانم شمس آفاق «2» سلام برسانيد و به توسط ايشان به آقاى دكتر «3» سلام برسانيد. به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانيد

صفحه مقابل را به آقاى شيخ عبد الحسين بگوييد برسانند

ايام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت؛ روح اللَّه‌

عكس جوف در حال دلتنگى از حركت نكردن. «4»

3