شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تحلیل جناب شیخ محمد خاطر

<
>

بسم‌الله الرحمن ‌الرحیم

سلام علیکم و رحمةالله

(193)فقط می‌خواهـم چنـد جمله‌ای دربـارۀ سخنان جنـاب استـاد موسی صدر بگویم. ایشان دربارۀ کشورهایی که در آن‌ها قوانین خارجی حکم‌فرماست صحبت می‌کردند و گفتند که در مصر قانون مدنی فرانسه اجرا می‌شود. من برای اصلاح این صحبت ایشان گفتم که قانون موجود در مصر قانونی اصلاح‌شده غیر از قانون فرانسه است و آن را تأیید نکردم. ولی با این حال دولت در یک جنبش قانون‌گذاری و در کمیته‌های هماهنگ در حال اجرا کردن احکام شریعت اسلامی در همۀ قوانین مدنی، جنایی و نظام خانواده در همۀ ابعاد آن است و هنوز کار آن پایان نیافته و کمیته‌های قانون‌گذاری در زمینۀ قوانین مدنی و جنایی هم‌اکنون در حال بررسی اجرای احکام شریعت اسلامی‌اند. این سخنان را برای اصلاح برداشت جناب استاد موسی صدر از سخنرانی خود مطرح کردم.

194