شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

می‌توان از صندوق زکات به او کمک کرد، زیرا زکات برای کمک‌ کردن به چنین قشری است. بنابراین، ما نمی‌خواهیم تأمین اجتماعی را به‌طور دقیق به همان شکل مرسوم در جوامع ایجاد کنیم، بلکه می‌خواهیم به راهکارهایی اشاره کنیم که در ارائۀ کمک‌های اجتماعی استفاده می‌شود. می‌توان زکات را در این راه‌ها مصرف کرد.

(183)هدف و غایت شریعت و احکامی که خداوند نازل کرده، خواه در عبادات و خواه در معاملات، ایجاد سازگاری میان اعمال مادی و اعمال معنوی و روحانی است. برنامه و دستورالعملی که خداوند از ما خواسته آن را در زندگی خود در زمین به كار بندیم، چیست؟

طبیعتاً این سؤال نیست، بلکه تأییدی است بر تمایل و خواست ما در اجرای شریعت و تأکیدی است بر اینکه اگر شریعت اجرا شود، موفقیت مادی و معنوی را تضمین می‌کند و دلیل آن تجربۀ موفقیت‌آمیز اسلامی در چهار قرن نخست است. امت اسلامی با تمدن‌های آن عصر مخالفت کرد و به امتی پویا و پرنشاط تبدیل شد. برای نمونه پس از آنکه اسلام وارد مصر شد، در ظرف ده سال درآمد ملی آن سه برابر شد. تجربۀ دیگر مناطق نیز در پژوهش‌های صورت گرفته موجود است. موفقیت مادی و معنوی در پرتو اجرای شریعت خداوند امر روشن و مسلمی است که جایی برای تردید در آن نیست.

(184)تا زمانی که وضع قوانین در بیشتر کشورهای اسلامی برگرفته از اسلام نباشد، چگونه قاضی اجراکنندۀ قوانین وضعی می‌تواند وجدان خود را خشنود سازد و به دین خود وفادار بماند؟ (دانشجو: سلطان نذیر)

قاضی اگر واقعاً مسلمان باشد، هیچ‌گاه راضی نمی‌شود که به غیر احكامی

183