شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

را به‌طور یکسان دوست داشته باشد، ولی دوست داشتن به‌طور ‌یکسان برای چندهمسری شرط نیست. آنچه شرط است عدالت ورزیدن در رفتار و معاشرت، یعنی در تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و، همچنین، رعایت شأن هر دو همسر است. عدالت در این نوع مسائل باید وجود داشته باشد، ولی باید توجه داشت که در تحول که صبح به آن اشاره کردم، نیازها و شأن زن بر اساس گذشت زمان بیشتر می‌شود و برای مرد سخت است که همۀ امور و نیازهای هر دو همسر را به‌طور‌ کامل تأمین کند. از این رو، مفهوم تحول این حکم را در برخی اوضاع دشوار می‌کند.

(169)شما گفتید باید شرایط طلاق‌دادن را برای شوهر سخت کنیم. ایـن در جایی است که طلاق‌دهنده مرد باشد، ولی اگر زن خواهان طلاق باشد به نظر شما چه باید کرد؟

در حقیقت نظام طلاق مبتنی بر این است که نه مرد در طلاق ‌دادن همسرش کاملاً آزاد باشد و نه زن از این حق محروم بماند. زن می‌تواند شرط کند که طلاق به دست او باشد و شوهر نیز می‌تواند حق طلاق را به زن واگذار کند یا به ملکیت او درآورد. شارع قیدهایی برای این طلاق قرار داده است. این قیود شرعی است نه وضعی (چه از نظر عدد و چه از نظر لفظ). علاوه بر آنکه در اسلام طلاق خُلع وجود دارد و زن می‌تواند در موارد بسیاری از‌جمله ناتوانی از پرداخت نفقه، بیماری، غیبت و زندان از قاضی تقاضای جدایی کند. بنابراین، زن از حق طلاق محروم نیست.

(170)تذکـر استـاد محمـد ابو‌زهره: کمیتۀ قانون مدنی خاص که در سال‌های 1963 تا 1965 میلادی برگزار شد، در این زمینه تصمیمات ارزشمندی گرفته است. از‌جمله اینکه اگر زن از شوهر خود بیزار شود،

171