شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به پرسش‌های دانشجویان

<
>

داشته باشیم، ولی اهل عمل نباشیم. ممکن نیست در دل و جسم خود ایمان داشته باشیم، ولی در جامعۀ کافری زندگی کنیم که بر پایۀ روابط و اصول غیراسلامی اداره می‌شود. بنابراین، باید ایمان را در دل و عقل و جسم و جامعۀ خود وارد کنیم تا اسلام اصالت متکامل خود را بازیابد.

(166)اما دربارۀ وظیفۀ علما، فکر می‌کنم همین که حقیقت ناب اسلام را برای مردم بیان کنند، کافی باشد. وقتی حقیقت اسلام با زبانی مناسب و نرم مطرح شود، خودِ جوامع و مسلمانان پیش از همگان درخواهند یافت که درمان همۀ گرفتاری‌ها، مشکلات و عقب‌ماندگی‌هایشان در اسلام است. بنابراین، وظیفۀ علما در زمان حاضر ارائۀ درست و مخلصانۀ اسلام با قلب و زبان است، به‌گونه‌ای که از رهگذر عجز و ناتوانی اسلام در پی مجد و عظمت خود نباشند.

(167)شما دربارۀ اجتهاد صحبت کردید، ولی شرط‌هایی را که از نظـر شما باید در مجتهد وجود داشته باشد، ذکر نکردید.

این سؤال نیز مربوط به من است. گفتیم که اجتهاد یعنی به کاربستن همۀ تلاش خود برای کشف حکم شرعی از ادلّه. بنابراین، مجتهد باید از ادلۀ شرعی که منبع تشریع و قانون‌گذاری است، آگاه باشد. آگاهی از این ادلّه به کارشناسی و تمرین نیاز دارد تا روح استنباط و اکتشاف حکم در پرتو مقایسۀ روایات و متون با یکدیگر و نتیجه‌گیری از همۀ آن‌ها در او به وجود آید. می‌دانیم که اگر بخواهیم حکم اسلامی موضوعی معین را به دست آوریم، باید به قرآن کریم، سنت پاک نبوی، سیرۀ اصحاب، آرای ائمه، اجماع و عقل مراجعه کنیم که برخی معتقدند قیاس و استحسان و تکیه بر مصالح مرسله نیز جزء ادلّۀ عقلی است. اگر چنین تعبیری درست باشد، آشنایی با این مسائل به مطالعات و تحقیقات گسترده نیازمند است

169