شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

بسم‌الله الرحمن ‌الرحیم

(161)تنـها می‌خواهـم در مورد سخنـان آقـای محمود منصور، نماینـدۀ اتحادیۀ کشورهای عرب، تذکری بدهم. اینکه ایشان پیشنهاد دادند موضوع نشست آینده، وحدت اسلامی و راهکارهای تحقق آن باشد، باید بگویم این یکی از موضوعات نشست کنونی و دومین عنوان در برنامۀ نشست کاری است و باید اکنون در همین دوره دربارۀ آن صحبت کنیم.

والسلام.

164