شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر محمود منصور

<
>

(159)اما نکته‌ای که می‌خواستم تذکر دهم این است که خوشبختم در این جلسه به اطلاع برادران برسانم که فعالیت‌های اتحادیۀ عرب برای یک‌پارچه‌سازی قوانین در کشورهای عربی به مرحله‌ای امیدبخش رسیده است و دبیرخانۀ اتحادیه، تحقیقی دربارۀ این موضوع به کمیتۀ دائمی حقوقی وابسته به مجلس اتحادیه ارائه داده است که خلاصۀ آن چنین است:

به منظور بحث دربارۀ پایه و اساسی که یک‌پارچه‌سازی قانون مدنی میان کشورهای اتحادیۀ عرب بر مبنای آن صورت می‌گیرد، جا دارد بر موارد زیر تأکید کنیم: (این متن بیانیۀ اتحادیۀ عرب است.)

1. حال که درصدد زمینه‌سازی برای شکل‌گیری وحدت عربی مستقل و بی‌طرفیم، شایسته است قوانین و احکام ما مستقل و برخاسته از اوضاع محیط خودمان باشد و آن را از خارج وارد نکنیم و از دیگران نگیریم.

2. اگر در گذشته وحدتی وجود داشته به فضل و برکت قرآن پدید آمده است و به فضل قرآن باقی خواهد ماند و اگر وحدتی وجود داشته است که عرب می‌خواهد به آن بازگردد و زندگی جدید خود را بر پایۀ آن بنا کند ـ همان‌گونه که زندگی پیشین آنان نیز بر پایۀ آن بوده است ـ اساس و زیربنای این وحدت باید قرآن باشد، همان‌گونه که زیربنای وحدت پیشین نیز قرآن بوده است. بنابراین، در نظر گرفتن شریعت اسلامی، در جایگاه منبع اصلی برای مراجعۀ پژوهشگرانی که به دنبال مبنای یک‌پارچه‌سازی قوانین در کشورهای عربی‌اند، بهترین راه برای محقق ‌ساختن این هدف است. این موضوع به کمیتۀ حقوقی که از 21 آوریل تا اول مه امسال در قاهره تشکیل جلسه داده بود، ارائه شد و کمیتۀ مزبور بیانیۀ زیر را دربارۀ

161