شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

هست؟ در شیکاگو، در قاهره، در الجزایر، در مراکش، در تونس، چه عده در مرحلۀ دبیرستان موفق شده‌اند؟ چه عده در مرحلۀ لیسانس؟ چه عده در رشتۀ مهندسی و... آنان دفترهایی دربارۀ یهودی‌ها در جهان دارند و بارها تصریح کرده‌اند که هدف آنان جذب همۀ یهودیان جهان به سرزمین‌های مقدس در فلسطین است؛ در هرکجا که باشند و از هر اصل و نژادی که باشند. آبا اَبان در جنوب آفریقا به دنیا آمده‌، گولد مایر اهل اوكراین و بن گوریون، رئیس‌جمهور سابق رژیم صهیونیستی، اهل شرق لهستان است. همۀ آنان از کشورهای پراکنده در جهان جمع شده‌اند و توانسته‌اند هستۀ اولیۀ شکل‌گیری یک امپراتوری بزرگ را به وجود آورند. اگر ما به این نگرش و عقلانیت خود ادامه دهیم و بین عرب، بربر، ایرانی، مالزیایی، تورانی، هندی، زنگی و ... فرق بگذاریم، لقمه‌ای گوارا برای آنان خواهیم بود، همان‌گونه که ملوک‌الطوایف اندلس نیز یکی پس از دیگری چنین سرنوشتی پیدا کردند. اسلام نژادپرستی و قوم‌گرایی را نمی‌پذیرد. پیامبر فرموده‌اند: «همۀ شما از آدمید و آدم از خاک آفریده شد... عرب بر عجم و یا عجم بر عرب هیچ برتری ندارد، مگر با پرهیزگاری.» اسلام برای مسلمانان و امت اسلام است و هر که می‌خواهد به اسلام بگرود.

(155)بنابرایـن، بـرادر گـرامی، این کلمۀ «عرب» را امیدوارم دوبـاره تکرار نکنید. این جملۀ شما که امام صدر در اصل عرب نیست، زیادی و نابجا بود، می‌توانستید آن را به کار نبرید و نباید آن را به کار می‌بردید. من خواهش می‌کنم دیگر شاهد چنین چیزی نباشیم. خواهش می‌کنم و بر این خواهش خود پا می‌فشارم. ما مسلمانیم و نمی‌خواهیم لقمه‌ای گوارا برای دشمنان باشیم تا به ما بخندند و بگویند که اینان امتی جاهل‌اند که دیگر امت‌ها نیز به جهل و نادانی آنان خندیده‌اند.

153