شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

فارسی و یونانی وجود دارد و وقتی در سن نه سالگی قرآن را حفظ کردم، فکر می‌کنم شنیده‌ام که واژه‌های آرامی و عبری نیز در قرآن وجود دارد. ما هر روز در نماز می‌گوییم: «آمین». واژۀ آمین عبری است. همان‌گونه که به استاد الزرقاء تذکر دادم، دوباره اینجا نیز می‌گویم که باید به محتوا اهمیت دهیم و در بند کلمات و امور شکلی نمانیم و از موضوع خارج نشویم، خواهش می‌کنم.

(149)اما در مورد اشتباه بزرگی که استاد بزرگ و مجاهد، دکتر صبحی صالح، مرتکب شدند و گفتند: «استاد امام موسی صدر در اصل غیرعرب‌اند...» این خطایی زشت و ناهنجار و بزرگ بود که دربارۀ امثال این استاد بزرگوار و مجاهد بزرگ نمی‌توان از آن چشم‌پوشی و گذشت كرد. برخورد شگفت‌انگیزی بود. البته، انسان مصون از اشتباه نیست، هیچ‌یک از ما معصوم نیستیم. پیامبر(ص) که معصوم است نیز در امور دنیایی گاه از نظر خود برمی‌گردد و نظر دیگران را می‌پذیرد. همه این ماجرا را شنیده‌اید. در تاریخ یکی از جنگ‌هاست، فکر کنم جنگ احد باشد، کیست که دچار خطا و اشتباه نشود؟ تنها خداوند سبحان است که نه اشتباه می‌کند و نه گمراه می‌شود. ولی برخی اشتباهات بسیار بزرگ و سنگین است، به‌ویژه وقتی از فردی سر زند که از او چنین انتظاری نمی‌رود.

(150)جناب دکتـر صبحی صالح، مـا در اینجـا در نشستی که نـام آن همایش اندیشۀ اسلامی است در جایگاه مسلمان حضور داریم نه عرب. من به دکتر صبحی صالح عرض می‌کنم و خود ایشان نیز عالم بزرگواری هستند و به‌خوبی می‌دانند کسی که کتاب نحو عربی را نوشت، عرب نبود. سیبویه اهل روستایی در ازبکستان بود و هنوز نیز همان اسم را دارد. می‌دانید که زمخشری، صاحب کتاب الکشاف، عرب نیست. غزالی،

149