شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تذكر آقای مولود قاسم نایت بلقاسم

<
>

شرکت کند و این نیز اشتباه است. چنین به نظر می‌آید که راه‌حل میانۀ آن است که پاکی و اصالت ما را حفظ کند، ولی در عین حال نباید از حضور زنان چشم‌پوشی کنیم. باید برخی امور جزئی و سطحی را مثل باور به اینکه صدای زن عورت است، نادیده بگیریم. همۀ ما می‌دانیم که عایشه از پشت پرده حدیث املا می‌کرد. بنابراین، سزاوار است آنان را سست و ناامید نکنیم، بلکه برعکس، آنان را به حضور در این جلسات و مشارکت فعال در آن تشویق کنیم تا روز به روز بر شمارشان افزوده شود و مطلوب ما نیز همین است. دوباره تشکر می‌کنم.

والسلام.

129