شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد ادریس الكتانی

<
>

مِنَ اللّهِ»«38» سرگردان‌اند. چگونه دست دزد فقیری بریده می‌شود که به سبب نیاز دزدی کرده است؟ سخنران باید به این مورد جزئی بپردازد و برای این جوانان و میلیون‌ها نفر از امثال آنان در جهان توضیح دهد که چنین نیست و در کشورهای مختلف دست کسی که به سبب نیاز دزدی کند، قطع نمی‌شود. عمربن‌خطاب و عمربن‌عبدالعزیز نیز در سال قحطی دست دزدان را قطع نمی‌کردند و این حد را کنار گذاشته بودند، زیرا دزدی که به سبب نیاز دزدی کند، دستش قطع نمی‌شود. در تشریع، از موارد جزئی به حکم کلی می‌رسند. حکم کلی چیست؟ احکام اسلام تجزیه‌بردار نیست و هیچ حکومتی نه می‌تواند از زکات جلوگیری کند و نه می‌تواند آن را واجب کند و نه می‌تواند آن را میان کارگزاران خود تقسیم کند و نه می‌تواند مسئولیت توزیع زکات میان نیازمندان و تهی‌دستان را به عهده بگیرد. حکومت نمی‌تواند دست نیازمندانی را قطع کند که به سبب نیاز دزدی می‌کنند. اسلامی که حکم زکات را وضع کرده، همان اسلامی است که به بریدن دست دزدان فرمان داده است، ولی در یک نظام تشریع متکامل و در قالب یک کل تجزیه‌ناپذیر. از این رو، خداوند متعال فرموده است «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ»«39» که جناب استاد نیز به آن اشاره کردند. در اینجا خداوند متعال در تشریع نهی فرموده است، زیرا بسیاری از احکام را چون واجب به نظر می‌رسند، اجرا می‌کنند و بسیاری دیگر از احکام را که جزء وظایف و مسئولیت‌های حکومت است، فرومی‌گذارند، زیرا برای آنان مهم نیست. بنابراین، ما بر این باوریم که هیچ نقص یا کمبود یا ناتوانی در عرصه‌های گوناگون تشریع اسلامی وجود ندارد. هیچ نقصی وجود ندارد و یا باید به همۀ قوانین اسلامی

120