شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد ادریس الكتانی

<
>

نیز نتوانسته‌ایم این قوانین را حتی در کشورهای عربی و اسلامی به‌طور کامل تغییر دهیم، هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که قوانین موجود در آن در همۀ عرصه‌ها از قانون مدنی خاص گرفته تا سایر بخش‌ها در حد مطلوب و اسلامی است. بنابراین، از نظر روش‌شناسی، سخنرانان باید در مرحلۀ نخست مباحث را از واقعیت‌های موجود در زمینۀ تشریع اسلامی آغاز کنند تا تصوری از وضعیت کنونی خود به دست آوریم. یعنی باید از جزئیات معین در زمینۀ تشریع آغاز کنیم و، سپس، در مرحلۀ دوم بپردازیم به آنچه باید برای اصلاح این تشریع انجام دهیم و ببینیم پایه‌ها و اصولی که این اصلاحات باید بر آن مبتنی باشد، چیست؟ این اصلاحات باید برخاسته از روح تشریع اسلامی و بنیادهای آموزه‌های اسلامی و با توجه به اوضاع عقب‌‌ماندۀ اجتماعی باشد. برای نمونه، در زمینۀ قوانین مدنی خاص هیچ کشور عربی یا اسلامی وجود ندارد که در این عرصه‌ها قوانین مطلوب و آرمانی داشته باشد و این واقعیت را می‌توان از اخبار موجود در صفحۀ حوادث روزنامه‌ها دریافت. من وقتی می‌خواهم دربارۀ ملتی عربی یا اسلامی تحقیق کنم، از صفحۀ حوادث در روزنامه‌ها آغاز می‌کنم تا ذهنیت و نوع تفکر آن ملت را از رهگذر جرایمی بسنجم که مرتکب می‌شود.

(129)دو سال پیش من وارد یکی از پایتخت‌های بزرگ عربی شدم و در صفحۀ حوادثِ روزنامه‌ای خواندم که فردی خواهرش را پس از آنکه یک سال کامل با شوهرش به‌خوبی و خوشی زندگی کرده، کشته است. به این علت که او با مردی ازدواج کرده که با او فرار کرده بوده و او برای دفاع از ناموس خود، خواهرش را کشته بود. عجیب‌تر از این حادثه حکمی بود که در این پرونده صادر شده بود. او در دادگاه گفته بود: پس از آنکه آن مرد خواهرش را ربوده بود، تحقیق کرده و دریافته بود که او پاک‌دامنی و شرف

118