شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

موضوعی برای گرامی ‌داشتن نمی‌ماند. برخی شروط آشکارا بیانگر ایجاد موضوع‌اند که چنین شرط‌هایی مفهوم ندارند. برخی از شروط آشکارا بیانگر شرطیت‌اند که چنین شرط‌هایی مفهوم دارند. ولی برخی از شروط نیز متشابه‌اند مانند آیۀ: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی.» این شرط بیانگر موضوع نیست. من در برخورد با این شرط تردید دارم که آیا بیانگر مقید بودن حکم است یا بیانگر حلال‌ بودن موضوع و برای هر دو حالت راه‌حلی مطرح کردم. من نه به‌طور مستقیم و نه به‌طور غیرمستقیم نگفتم كه برخی از کشورها چندهمسری را حرام و زنا را جایز می‌دانند. سخنان من هیچ اشاره‌ای به این مطلب نداشت. من خواهش می‌کنم همۀ این تلاش‌ها و اهتمام‌ها در یک مجموعه یا هیئت یا مؤسسه‌ای تبلور یابد تا بتواند از احکام اسلامی محافظت کند و همان‌گونه که محرمات و واجبات اسلامی را دنبال می‌کند، موارد جواز و مباح را نیز بررسی کند. یک هیئت دائمی تشکیل شود که وظیفۀ آن بررسی امکان استفاده از موارد جواز در اسلام در هر مکان باشد، و‌گرنه مفاسد آن بسیار است و بیشتر از آنچه استاد احمد گفتند خواهد بود. اگر بخواهیم ـ خدای ناکرده ـ احکام اسلام را زیر پا بگذاریم یا تضعیف کنیم، این خطری بالفعل است. ولی فرض ما این است که این امور را مؤسسه‌های مورد اعتماد و علمای عادل و پرهیزگار انجام دهند.

(120)در مورد چندهمسری و مقید بودن یا نبودن ازدواج، استاد غزالی گفتند که هیچ‌کس به جز مرحوم شیخ محمد المدنی(ره) چنین نگفته است. من فکر می‌کنم هیچ‌کس چنین چیزی نگفته است، یعنی کسی را نیافته‌ایم که قایل به آن شود، نه اینکه کسی آن را منع کرده است. بین این دو فرق است. اصولیون دربارۀ اجتماع سکوتی گفته‌اند كه آن‌ها ساکت‌اند و سکوت دلالت بر نفی نمی‌کند، به‌ویژه آنکه اوضاع اجتماعی و حالات

108