شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

استاد غزالی موافق نیستم که در برابر کسانی که ربا را در توسعۀ اقتصادی و تولید جایز می‌دانند، سکوت کنیم یا كوتاه بیاییم یا در این زمینه درنگ کنیم. ولی من به خود اجازه نمی‌دهم که در آیه‌های صریح و شفافی که در قرآن بر ضد ربا آمده است حتی درنگ کنم. در هر حال، از توجه همیشگی ایشان سپاسگزارم.

(117)در سخنان استاد مجاهد و کوشا و بـرادر بزرگ، غـزالی، چنـد نکته بود که با دیدگاه ما تفاوت داشت و در مورد فرق بین روزه و قصاص یعنی بین عبادات و معاملات اصلاحاتی داشتند که چه‌بسا من نیز ایشان را تأیید کنم که هیچ فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. همۀ آن‌ها احکام خداوند است و یک چارچوب دارد و نمی‌توان میان آن‌ها فرق گذاشت، مگر در محتوای ادله و شکل ادله که به ما امکان بحث و اجتهاد در برخی از آن‌ها را می‌دهد. منظورم این است که هیچ تفاوت و تمایزی میان آن‌ها نیست و اینکه در گذشته برای بحث و بررسی در اسلام، آن را به اعتقادات و احکام تقسیم کرده‌اند و، سپس، فرهنگ را نیز به این تقسیم‌‌بندی اضافه کرده‌اند، این تقسیم‌بندی به وحدت و یک‌پارچگی اسلام آسیبی نمی‌زند. اسلام واحدی یک‌پارچه است که نمی‌توان بخشی از آن را جدا کرد و بخشی دیگر را باقی گذاشت. ولی با این پیشنهاد استاد غزالی موافقم که بهتر است امور غیبی را امور ایمانی بنامیم. من این توصیۀ ارزشمند را می‌پذیرم و دوست داشتم ایشان با لحنی بی‌ملاحظه این توصیه‌ها را مطرح می‌کردند، زیرا من در جایگاهی هستم که مسئولیت آن را به عهده دارم.

(118)در مورد فرق میان اجتهاد و قانون‌گذاری استاد غزالی گفتند: «امروزه اگر در مجلس نمایندگان بخواهند پل یا بیمارستانی بسازند، به‌ویژه اگر نیت خیر داشته باشند، هیچ مانعی وجود ندارد و در تکمیل بحث خود

106