شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد احمد حمانی

<
>

بر این خواسته پافشاری کنند. با این همه آیا می‌توان گفت چندهمسری حقیقتاً در اروپا ممنوع است؟

(105)مرد اروپایی با هر تعداد زنی که دوست داشته باشد، رابطه برقرار می‌کند، دو تا، سه تا، چهار تا .... نه تا، ده تا، ولی بدون هیچ عقد و پیمانی. او همچون یک حیوان از آنان کام‌جویی می‌کند، مانند گاو نر یا بز نر یا سگ نر که در میان مادینه‌ها افتاده باشد. در این میان، این زن است که تاوان را می‌پردازد و مرد خیانت‌کار از وجود زن لذت می‌برد و، سپس، او را با غم و اندوه خود رها می‌کند. او باید به‌تنهایی سختی‌های دوران حاملگی و زایمان را به دوش بکشد و خواری و ننگ آن را به دنبال داشته باشد و پس از آن بی‌رحمانه از فرزند و جگرگوشه‌اش جدا شود.

(106)اما اسلام حق ازدواج دوباره را برای او به رسمیت می‌شناسـد، زیرا هم به سود او و هم به سود کودک او و هم به سود جامعه است. با وجود ازدواج، دیگر ننگ و خواری برای زن وجود ندارد و فرزند او نیز آواره و سرافکنده نیست و خیابان‌ها پر نمی‌شود از کسانی که پدرانشان مشخص نیست و عقده‌های روانی آنان جامعه را تهدید نمی‌کند. جنگ‌های گذشته میلیون‌ها زن بی‌شوهر باقی گذاشت که همه به این وضع اعتراض داشتند و تشکل‌هایی پایه‌گذاری کردند که خواستار به رسمیت شناختن حق چندهمسری باشد.

(107)عجیب است کـه می‌بینیم اروپـا در مسیـر هدایت اسـلام گـام برمی‌دارد و به مبانی فقهی و قوانین آسان آن تمسک می‌کند. این گرایش آنان نه به سبب دوست داشتن اسلام است و نه به علت تمایل به پیروی از مسلمانان، بلکه بدین سبب است که مبانی اسلام واقعی و عادلانه و به‌دور از سخت‌گیری و فشار و ستمگری است. ولی تقلید کورکورانۀ ما از غرب، ما را به تناقض و نابخردی گرفتار کرده است. یک داستان واقعی را

97