شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد احمد حمانی

<
>

می‌خواهند با آیات قرآن بازی کنند.

(103)عدالت مورد نظر در آیۀ نخست، عدالت در رفتار است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عدالتی که توانایی اجرای آن وجود ندارد، عدالت در محبت و میل قلبی است که هیچ‌کس به سبب آن سرزنش نمی‌شود، البته تا زمانی که به ستمگری و بی‌عدالتی در رفتار و عمل نینجامد. اگر اجرای این عدالت دشوار باشد، چندهمسری نه واجب است، نه مستحب، بلکه به سبب تحقق نیافتن شرط ممنوع است. گاهی نیز تعدد حرام است و این در صورتی است که به مفسده‌ای بینجامد و شرط آن نیز امکان‌پذیر نباشد. چندهمسری گاهی به سود مرد است و گاهی به مصلحت زن. گاهی نیز به سود جامعه است و اوضاع و احوال، آن را ایجاب می‌کند که در برخی اوضاع این امر روشن و واضح است و در برخی روشن نیست. مردی که در صحرا زندگی می‌کند و کودکانی دارد و همسرش بیمار شده و از کار افتاده است و نمی‌تواند به کودکان و شوهرش رسیدگی کند و، از سویی، در صحرا هیچ کمکی برای پخت و پز و مانند آن وجود ندارد و زندگی نیز دشوار است، چنین مردی چه کند؟ آیا او را طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند؟ یا بهتر است با رضایت آن زن همسری بگیرد تا به آن مرد و فرزندانش و حتی همسر بیمارش رسیدگی کند؟ اسلام زندگی واقعی مردم را در نظر گرفته است و مسلمانان نیز بر همین اساس عمل کرده‌اند. اجازه دهید داستانی واقعی برایتان نقل کنم: مادر من ـ خدا او را رحمت کند ـ بیمار شد و از کار افتاد. ما پنج پسر کوچک بودیم که در بیابان زندگی می‌کردیم. وقتی مادرم وضع دشوار ما و پدرم را ـ خدا هر دوی آنان را رحمت کند ‌ـ دید، به او اجازه داد که با زن دیگری ازدواج کند. او نیز ازدواج کرد و ما خواهران و برادرانی دیگر پیدا کردیم. وقتی جنگ شد، برادران پدری من همچون سربازانی قهرمان در

95