شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر محمد غزالی

<
>

را به جمع‌آوری زکات می‌فرستاد و، در عین حال، هر فقیر یا نیازمندی از بیت‌المال سهم داشت. تا زمانی که دولت زکات را جمع‌آوری کند، مردم حق دارند که دولت به امور آنان رسیدگی کند. به نظر من اینکه دولت توزیع دارو و یا خدمات را بر عهده داشته باشد، اشکالی ندارد.

نکتۀ دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما در جایگاه کسانی که در زمینۀ اندیشۀ اسلامی سخن می‌گوییم، خود را به بحث و بررسی نیازمند می‌دانیم. قوانین وضعی به ما می‌گویند از آنچه دارید دست بردارید و نزد ما بیایید و آنچه را ما می‌گوییم، بپذیرید، در حالی که هیچ گامی برای بازگشت به اسلام برنمی‌دارند. این انصاف نیست. ما وظیفه نداریم دین خود را تأویل کنیم یا اصول فقه خود را تغییر دهیم، آن هم برای کسی که اندیشه‌ای را از خارج وارد کرده است و بر آن تعصب می‌ورزد. ما چنین چیزی نمی‌خواهیم. دیگران باید نزد ما بیایند و عجیب این است که فقط یک دیدگاه و تفکر خاص به دست ما می‌رسد. یعنی روزی که آموزش زنان در کشورهای اسلامی آغاز شد، در اروپا، هم آموزش مختلط وجود داشت و هم آموزش جدا و مجزا، ولی آنچه به کشورهای ما انتقال یافت، آموزش مختلط بود. چرا؟ چرا دانشگاه‌های مختص مردان و دانشگاه‌های خاص برای زنان منتقل نشد؟ معنای این انتخاب چیست؟

(95)در آلمان بانک‌هایی وجـود دارد که بـرای کـارهای صنعتی وام می‌دهد و همان‌گونه که در بحث زکات، هزینۀ جمع‌آوری از خود زکات تأمین می‌شود، هزینه‌های این بانک‌ها نیز از وام‌هایی که می‌دهد تأمین می‌شود. مثلاً در بحث زکات وقتی کارگزاری زکات را به‌طور کامل بیاورد، هزینۀ آن از خود زکات به او پرداخت می‌شود، یعنی خود زکات هزینه‌های خود را تأمین می‌کند. بانک‌های قرض‌دهنده می‌توانند هزینه‌های خود را

89