شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر محمد غزالی

<
>

نهی می‌کند، باید به آن امر و نهی عمل کنیم. اگر امری ولو از یک جهت شفاف و روشن باشد، هیچ‌کس اجازه ندارد هوای نفس یا به تعبیر جدید دیدگاه و پیشنهاد خود را در پوشش نصّ اسلامی ارائه کند تا قداست نص، به فهم جدید به‌دست‌آمده منتقل شود. وقتی می‌گوییم باید به قداست نص احترام گذاشت، به این سبب است که نص ساختار نوشتاری و نیز معنای خاص خود را دارد که بر اساس قواعد شرعی نمی‌توان از چارچوب آن بیرون رفت. برای مثال مسئلۀ چندهمسری که امام صدر از موضع‌گیری جوامع اسلامی در برابر آن گلایه‌مند است، یقیناً مسئلۀ تأسف‌باری است. من نمی‌توانم قضایای خانواده و قوانین مربوط به آن را از قضایای جنایی و اخلاق در جامعه جدا بدانم.

(88)برخی کشورها عملاً از چندهمسری جلوگیری کرده‌اند، ولی در عین حال در سایۀ قانون فرانسه زندگی می‌کنند که زنا را جایز می‌داند. این بدان‌معناست که من از ازدواج مرد با زنی جلوگیری کنم، ولی او بتواند به جای ازدواج حلال، او را دوست خود بگیرد و قانون حاکم در این کشورها که چندهمسری را ممنوع می‌داند، این کار را جایز می‌داند. ما از این تفاوت اساسی میان قانون اسلامی و قانون فرانسه یا انگلستان آگاهیم. ما شراب را حرام می‌دانیم، ولی قانون انگلیس یا فرانسه مستی‌کردن را حرام می‌داند. هرکس می‌تواند شراب بخورد، اما اگر مست شد و هذیان گفت و مردم را آزار داد، به جرم آشوب و اخلال دستگیر می‌شود، نه به جرم شراب‌خواری. ولی اسلام خودِ شراب را حرام می‌داند. اسلام می‌گوید كه هرگونه ارتباط و تماس میان مرد و زن تا زمانی که در چارچوب شرع و از طریق ازدواج حاصل نشده باشد، حرام است، اما دیگران می‌گویند كه این ارتباط جایز و ممکن است، به شرط آنکه اجبار در کار نباشد. با این فسادِ قانونیِ حاكم در همۀ كشورهای اسلامی كه حتی قوانین کیفری را نیز از

84