شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی‌صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

بسیاری از کشورهای اسلامی به آن عمل می‌شود. زن می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که محل سکونت معینی داشته باشد. اگر این شرط نبود محل زندگی به دست شوهر بود، ولی او از این حق خود چشم‌پوشی کرد و این هیچ منافاتی با حقوق و آزادی او ندارد، زیرا با رضایت کامل از حق خود چشم‌پوشی کرده و خود را در ضمن عقد به شرط یا حق معینی پایبند کرده است. در هر حال، همان‌گونه که شما نیز گفتید این یک مسئلۀ پیچیدۀ فقهی است و امیدواریم در یکی از این جلسات دینی و علمی، چارچوب معینی برای شرط مخالف یا غیر مخالف با کتاب خدا تعریف شود.

(68)در مورد مسئلۀ زکات من گفتم که می‌توان نیازهای اجتماعی تهی‌دستان، مانند تأمین اجتماعی یا درمان رایگان را از راه زکات تأمین کرد، یعنی تأمین مالی این نیازها از درآمدهای زکات صورت گیرد. چه مانعی وجود دارد که مؤسسۀ مسئول زکات ـ که جناب دکتر الشرباصی از عملکرد نادرست آن بیمناک‌اند ـ در صورتی که زیر نظر نظام اسلامی یا فردی امانت‌دار باشد، مدرسه‌ای بسازد؟ به جای آنکه مثلاً به یک کارگر صد دینار بدهد تا کمکی برای مخارج خانه‌اش باشد، مدرسه‌ای بسازد تا فرزندان خانواده‌های فقیر در آن درس بخوانند یا اینکه زمینۀ درمان رایگان را برایشان فراهم کند و هزینۀ زمان بارداری زن یا هزینۀ فردی را بپردازد که مثلاً پایش شکسته است و نمی‌تواند کار کند؟ چه فرقی وجود دارد که کمک‌های ناشی از زکات، نقداً پرداخت شود یا به صورت خدمات ارائه شود؟ حتی خدماتی که هزینۀ آن نیز دریافت شود و نه فقط خدمات رایگان.

(69)در مورد طلاق ما نمی‌خواهیم حق طلاق را از شوهر بگیریم. می‌گوییم خودت به دادگاه برو، نه به این معنا که مرد تنها پس از اجازۀ

68