شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

روح تشریع در اسلام

<
>

(7)خلاصه‌ آنكه‌ احكام‌ در شریعت‌ اسلامی، همچون‌ همۀ‌ آیین‌های الهی، بخشی‌ تفكیك‌ناپذیر از آن‌ واحد تكامل‌‌یافته‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ نام‌ «اسلام» می‌شناسیم. اسلام، به‌‌رغم‌ بخش‌بندی‌ تعالیم آن‌ در پژوهش‌ها و آثار مكتوب‌ به‌ بخش‌های‌ فرهنگ‌ و عقیده‌ و فقه‌ و اخلاق، واحدی‌ است یك‌پارچه‌ كه‌ قلمروهای آن‌ در پیوند با یكدیگرند و بخش‌های‌ آن‌ در تعامل‌ با یكدیگر. فرهنگ‌ یا در اصطلاح‌ نگرشِ‌ اسلام‌ به‌ هستی‌ مبنای‌ عقیده‌ است‌ و هر دوی‌ آن‌ها پایۀ‌ شریعت‌ در فقه‌ و اخلاق. از سوی‌ دیگر، شریعت‌ حافظ عقیده‌ و روشنگر بینش‌ و نگرش‌ است‌ و هر بخش‌ از آن‌ بر بخش‌ دیگر اثری‌ ژرف‌ دارد.

(8)اینك نمایی‌ چند از این‌ پیوند:

مفهومی‌ كه‌ قرآن‌ از الله به‌ دست‌ می‌دهد، گسترده‌تر و جامع‌تر از همۀ مفاهیمی‌ است‌ كه‌ ادیان‌ پیشین‌ در مقولۀ‌ «شاه‌ شاهان» و «پدر» و اندیشمندان‌ و فلاسفه‌ در قالب‌ «واجب‌ الوجود» و «وجود مطلق» عرضه‌ كرده‌اند.

این‌ مفهوم‌ كه‌ واجدِ‌ «اسماء حسنا»ست‌ و خود غایت هر كمال‌ و اول‌ و آخر و ظاهر و باطن‌ است‌ و «آسمان‌ها در ید قدرت‌ او در هم‌ پیچیده» و او به‌ آدمی‌ از رگ‌ گردنش نزدیك‌تر و «میان‌ او و قلبش‌ حایل‌ است‌» و الی‌

24