شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

معاملات چنین امری دشوار می‌نماید، زیرا معاملات نوعی قانون است و شرایط قانون باید مشخص باشد و برای مشخص بودن، باید موضوع و حکمت آن روشن و مفهوم باشد، در حالی که نیت و باور به غیب امری پوشیده و پنهان است.

آنچه پیش‌روی شماست ترجمۀ متن کامل جستار امام صدر و نقد و نظرهای ناظران و پرسش‌های دانشجویان است. گرچه برخی دیدگاه‌ها پیوندی با دیدگاه‌های امام ندارد، برای آنکه خواننده با حال‌ و هوای کنفرانس و نیز دیدگاه‌های مطرح‌شده آشنا شود، همۀ آنان بی‌کم و کاست آورده شده‌اند. امید که صاحبان نظر با نقدها و رهنمودهای خود ما را در ادامۀ نشر اندیشه‌های امام صدر یاری کنند. چشم انتظار دیدگاه‌های آنان هستیم.

مهدی فرخیان

18