شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

از دریچۀ عاشورا

<
>

ما از این‌گونه مصیبت‌ها رنج برده‌ایم و خواهیم برد و در راه خود ثابت‌قدم خواهیم ماند و تسلیم نخواهیم شد و زیر بار ظلم و طغیان نخواهیم رفت و از ایمان خود دست بر نخواهیم داشت. ما به وحدت لبنان و به انسان ایمان داریم؛ لبنانی که از حق دفاع کند و شهروندان آن از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند. ما هیچ‌گونه تبعیض و سلطه‌گری را نمی‌پذیریم.

(234)ما در این کشور، به ضرورت دفاع از وطن و جنوب در برابر اسرائیل ایمان داریم و نمی‌پذیریم که بر ضد آن توطئه شود. ما در این کشور، ایمان داریم که مقاومت فلسطین حقی است مقدس و از این باور خود دست نمی‌کشیم، هرچند ما را شکنجه دهید یا نابود کنید. این سخن شما را که آنان سُنی هستند و ما شیعه هستیم، نمی‌پذیریم. شیعه یعنی کسانی که برای سنت و اسلام و مسائل جهان اسلام جان خود را فدا می‌کنند. امام حسین(ع) و امام صادق(ع) هیچ‌گاه نگفتند: می‌خواهم از جماعت و پیروان خود دفاع کنم. آنان از امت و از مسلمانان و از حق، هر کجا که بود، دفاع کرده‌اند.

(235)مسئلۀ فلسطیـن مسئله‌ای برحـق اسـت و خطـر اسـرائیل تنها فلسطین را تهدید نمی‌کند، بلکه لبنان را و هر انسانی را تهدید می‌کند. اسرائیل شر مطلق است و، از این‌ رو، هرکس در برابر آن بایستد، خیر مطلق است. ما از آنان دفاع می‌کنیم و هرگز از آنان چیزی نمی‌خواهیم، جز اینکه در کنار حق بایستیم. همان‌گونه که حسین(ع) 1400 سال پیش گفت: «آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل پرهیز نمی‌شود؟» ما برای ساختن وطنی یک‌پارچه و عدالت‌خواه و حق‌طلب و در راه دفاع از وطن و پاسداری از مقاومت فلسطین می‌ایستیم و آنان را رها نمی‌کنیم و از وطن خود دست برنمی‌داریم و تجزیۀ آن را نمی‌پذیریم.

(236)ما از چه رنج می‌بریم؟ آیا می‌خواهید ما را عذاب دهید؟ پیش از این

141