شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

به‌سوی خط حسینی

<
>

خودداری نکرد و همه‌چیز را تقدیم کرد.

(107)اگر می‌خواهیم به خط حسین و هدف حسین برسیم و شکـوه و عزت خود را بازیابیم و زندگی خود را احیا کنیم، باید در راه حسین(ع) حرکت کنیم. اما اگر می‌خواهی آسایش و ثروت و خوشبختی و خودخواهی و اخلاق خود را نگه داری، در همان موقعیتی که هستی می‌مانی و به اندازۀ سر سوزنی تغییر نمی‌کنی. تو از بیست سال پیش تا کنون همین بوده‌ای و از امروز تا بیست سال دیگر نیز همین خواهی بود تا اینکه بمیری و همه بمیریم. اگر می‌خواهی همان‌گونه که بوده‌ای باشی، هدفت را مشخص کرده‌ای و هدف کوچکی برای خود مشخص کرده‌ای و همچون سنگ یک‌جا مانده‌ای و تغییر نکرده‌ای. ولی هر اندازه تلاش کنی تا بالاتر روی و تعالی ‌یابی و پیشرفت کنی، می‌توانی بخشی از خودبینی خود را کنار بگذاری.

(108)در این روز و در سایۀ نـام و یـاد حسـین بـزرگ، مـی‌تـوانیم صفحۀ جدیدی از زندگی خود را ورق بزنیم. این نکته را به‌طور کوتاه به خودم و شما متذکر می‌شوم که ما در آستانۀ فصلی جدید از زندگی خود هستیم، در برابر فرصتی تازه از زندگی خود هستیم. می‌توانیم رفتار و مسیر خود را عوض کنیم و به همان سویی برویم که حسین(ع) رفت و به وضعیتی بهتر از آنچه امروز داریم، برسیم. برای اینکه به این هدف برسیم، باید با نام و یاد حسین(ع) زندگی کنیم و در مجالس عزاداری حضور یابیم و گوش کنیم و به فکر فرو رویم و به خود آییم و غم و اندوه در رفتار و لباس و خانه و شب‌زنده‌داری ما نمود پیدا کند و به این شکل با نام و یاد حسین(ع) زندگی کنیم. برای انسان سخت است که خود را تغییر دهد، ولی وقتی صحنه‌های باعظمت کربلا را به یاد می‌آوری و این مصیبت‌ها و فداکاری‌ها و خدمات را به یاد می‌آوری، به یک‌باره تکانی می‌خوری و

72