شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

حسین(ع)، وارث انبیا

<
>

السلام علیك یاأبا عبداللّه؛

و علی الارواح التی حلّت بفنائك؛

علیكم منی جمیعا سلام اللّه أبداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار؛

و لاجعله اللّه آخر العهد منی لزیارتكم؛

السلام علی الحسین؛

و علی علی بن الحسین؛

و علی أولاد الحسین؛

و علی‌ أصحاب الحسین.

در زیارتی كه به مناسبت امروز نقل شده است، و در پایان جلسه نیز برای تجدید بیعت آن را خواهیم خواند، آمده است:

السلام علیك یا وارث آدم صفوة‌اللّه؛

السلام علیك یا وارث نوح نبی‌اللّه؛

السلام علیك یا وارث ابراهیم خلیل‌اللّه؛

السلام علیك یا وارث موسی كلیم‌اللّه؛

السلام علیك یا وارث عیسی روح‌اللّه؛

السلام علیك یا وارث محمّد حبیب‌اللّه؛

(41)هدف این زیارت، بخشیدن حركت و پویایی به عاشورا و خارج کردن این واقعه از انزوا و مخالفت با جداسازی آن از گذشته و آینده است، زیرا‌كه همۀ خطر در این است كه عاشورا فقط به یادبودهایی بدل شود و واقعۀ کربلا تنها برای كتاب‌ها و سیره‌نویسی و یا ذكر آن برای اجر و ثواب اخروی باشد. بیم آن می‌رود كه این حادثه از ظرف زمانی خود فراتر نرود و مقتل حسین و یارانش در همان سال 61 مدفون شود؛حسینی بود، كشته شد و همه چیز پایان یافت.

برای اینکه‌ این خواست و كینه و كنار نهادن واقعه محقق نشود و

34