شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

(310)علم‌ نیز همین‌طور است.‌ معقول‌ نیست‌ بگوییم‌ اگر من‌ تلاش‌ كنم،‌ می‌آموزم‌، ولی‌ اگر تو تلاش‌ كنی،‌ نمی‌آموزی.‌ هر كس‌ تلاش‌ كند، علم‌ می‌آموزد و هر كس‌ سستی‌ ورزد، محروم‌ می‌شود. بنابراین،‌ علم حقیقتی از جانب‌ پروردگار است و اختصاص‌ به‌ شخص‌ یا خانواده‌ یا قبیلۀ‌ خاصی‌ ندارد. عدل‌ و علم‌ و حقیقت‌ از جانب‌ پروردگار است‌ و همان‌طور كه‌ پروردگار نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاده‌ شده‌، هر حق‌ و هر خیر و هر حقیقتی‌ نیز همین‌طور است.

(311)امكان‌ ندارد انسان‌ تلاش‌ كند و موفق‌ نشود. پیروزی‌ و موفقیت‌ از جانب‌ خداست‌ و نه‌ زاده‌ و نه‌ زاییده‌ شده‌ است. ما به‌ چشم‌ خویشتن‌ دیدیم‌ که چرا یهودی‌ها بر ما پیروز شدند. آیا ما مسلمان‌ نیستیم؟ آیا ما خداپرست نیستیم‌ و به‌ رسالت‌ الهی‌ ایمان‌ نیاورده‌ایم؟ ما سستی‌ ورزیدیم‌ و بی‌عملی و پرحرفی‌ خود را و تجارت‌ خویش‌ را بهانه‌ای‌ برای‌ كار نكردن‌ قرار دادیم‌ و كارها را به‌ دیگران‌ واگذار كردیم. طبیعی‌ است‌ كه‌ پیروزی‌ با ما همراه‌ نباشد؛ چون‌ ما در راه‌ پیروزی‌ حركت‌ نكردیم. هر كس‌ در راه‌ پیروزی‌ گام‌ نهد، به‌ نتیجه‌ می‌رسد؛ چون‌ پیروزی‌ نیز نه‌ زاده‌ و نه‌ زاده‌ شده‌ است‌. این‌ سستی‌ در زندگی‌ و همۀ‌ امور ما و در جامعۀ‌ ما وجود دارد و این‌ خطرناك‌ است. ملاك‌ رفتار علی(‌ع) با نزدیكان‌ خویش‌ مانند بیگانگان‌ بود؛ در برابر طلحه‌ و زبیر كوتاه‌ نیامد. آن ‌دو نیز آماده‌ شدند و از شهر خارج‌ شدند و توطئه‌ كردند و اولین‌ فتنۀ‌ داخلی‌ در تاریخ‌ مسلمانان‌ را به ‌وجود آوردند. لیكن‌ علی‌ از حق‌ كوتاه‌ نیامد.

(312)رفتار علی‌ در برابر خویشاوندان‌ خویش‌ نیز همین‌طور بود. وقتی عقیل‌ نزد وی‌ آمد، درحالی‌که بسیار تهی‌دست‌ بود و فرزندان‌ وی‌ ژولیده‌مو و خاك‌آلود بودند و صورتشان‌ سیاه‌ شده‌ بود، موضع‌ علی‌ تفاوتی‌ نداشت.‌ هیچ‌ تفاوتی‌ میان‌ موضع‌ علی‌ در برابر عقیل‌ و طلحه‌ و زبیر وجود ندارد.

175