شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

انسانیت پارساپیشه

<
>

شایسته یا محله‌ای شایسته زندگی کنیم، در تربیت فرزندانمان موفق شده‌ایم، ولی این طور نیست. اگر خودت انسانی شایسته نباشی، اگر از هوا و هوس دوری نکنی، اگر دست و زبان و دل خودت را پاک نکنی، نمی‌توانی در برنامۀ تربیتی خود موفق شوی و نمی‌توانی در موفقیت فرزندان یا کشور یا بازار یا کارخانه یا مدرسۀ خود نقش داشته باشی. ما نیازمند انسان پاک هستیم.

(242)اما انسانی که شیطان را می‌پرستد... تعجب نکنید بـرادران، عـده‌ای هستند که شیطان را می‌پرستند. بله، یعنی چه شیطان را می‌پرستند؟ آیا به این معناست که می‌رود و در برابر شیطان تعظیم می‌کند یا برای او نماز می‌خواند؟ نه، پرستش شیطان به این معناست که لشکریان شیطان او را جهت‌دهی می‌کنند. لشکریان شیطان چه کسانی هستند؟ خشم، شهوت، منافع مادی، هدف‌های کم‌ارزش، کینه، هوا و هوس... وقتی جهت‌دهی من به دست لشکریان شیطان باشد و لشکریان خدای رحمان در من تأثیر نگذارند، من شیطان را پرستیده‌ام و تا زمانی که انسان شیطان را بپرستد و خدای رحمان را نپرستد، منحرف است و چه در سطح جهانی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در سطح کشور و چه در سطح شهر یا مدرسه یا خانه یا حتی در مورد خودش، پوشاکش، خوراکش و تولیدش با شکست روبه‌رو می‌شود. تا زمانی که ما جز خدا را بپرستیم و رفتارهایمان جانب‌دارانه باشد، ممکن نیست به موفقیت دست یابیم. تا زمانی که ما نتوانیم زمام هوا و هوس و شهوت‌هایمان را به دست گیریم و تا زمانی که به خاطر ورود چند قِرش«113» به کشور و به خاطر منافع ناچیز مادی به فساد و بی‌بندوباری و هرزگی و فیلم‌های مبتذل تن دهیم، نمی‌توانیم موفق باشیم و مردانه بایستیم.

136