شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

انسانیت پارساپیشه

<
>

مالک علی(ع) بود؟ چه چیزی قلب علی(ع) را تسخیر کرد؟ چه چیزی راهبر و راهنمای او بود؟

(232)قرآن کریم در پاسخ می‌گوید: «وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ»«106» منظور، قلب انسان در اصطلاح ادبی است نه اصطلاح پزشکی. قلب انسان خاستگاه حرکت انسان است. اگر در پسِ قلب مؤمن، خدا و خشنودی خدا قرار داشته باشد، بدان معناست که عامل جهت‌دهنده به همۀ حرکت‌های انسان در زندگی، خدا و خشنودی اوست. تنها خدا مالک علی(ع) و قلب او بود و به او در همۀ مراحل زندگی‌اش جهت می‌داد. علی(ع) تنها در برابر خدا سر به سجده می‌گذاشت و رکوع می‌کرد و نه در برابر هیچ کس دیگری. او نه بندۀ خود بود، نه بندۀ هوا و هوس و نه بندۀ خویشان و نزدیکان و منافع خود. او دنیا را سه بار طلاق داده بود. وقتی در جنگ احزاب توانست پهلوانِ عامری را شکست دهد و آن پهلوانِ زمین‌خورده به او اهانت کرد، از روی سینۀ او برخاست و از کشتن او خودداری کرد و با این کارِ خود نشان داد که او دستانش را تنها به فرمان خداوند، و نه خشم و شهوت‌، حرکت می‌دهد و شمشیر می‌کشد.

(233)وقتـی بـرادرش عقیـل از او خواست بیشتـر از سهمـی کـه از بیت‌المال مسلمانان دارد، به او بدهد، چیزی که سزاوار آن نبود، آهنی را گداخت و نزدیک او برد. «او چنان فریاد برآورد که بیمار از درد، و نزدیک بود از داغی آن پاره‌آهنِ گداخته، بگدازد.»«107» امام به او گفت: «مادران داغ‌دار بر تو بگریند! از آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است و مرا به آتشی می‌کشانی که خدای جبّارش به خشم گداخته؟» در حالی که می‌دانیم او برادر امام بود و تنگدست نیز بود و

131