شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ عصر -2

<
>

می‌شدند، حتماً یکی برای دیگری این سوره را می‌خواند. سورۀ عصر شعار مؤمنان و مجاهدان در زندگی‌شان است. از همین‌رو، ما نیز می‌کوشیم تا معانی بلند این سوره را در یاد داشته باشیم و اگر بیشتر بیندیشیم حتماً معانی دیگری، غیر از آنچه گفتیم، در این سوره وجود دارد، زیرا چنان که می‌دانید نمی‌توانیم همۀ معانی بلند قرآن کریم را دریابیم.

156