شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ فیل و قریش -1

<
>

سازگار و یا ناسازگار است»، عباراتی محدود هستند. عقل یعنی آنچه اندیشه و ادراک بشر تا امروز بدان رسیده و علم یعنی آنچه ادراک و تجارب بشر بدان دست یافته است. چگونه می‌توانیم همۀ موجودات را بشناسیم، زیرا ادراکات ما محدود است. نمی‌توانیم در تفسیر معجزات افراط و تفریط کنیم. نص آیه می‌گوید: «أَلَم یَجعَل کَیدَهُم فِی تَضلِیلٍ وَ أَرسَلَ عَلَیهِم طَیراً أَبابِیلَ» در واقعیت دسته‌دسته پرندگانی آمدند و سنگ‌هایی گِل اندود به سوی سپاهیان پرتاب و آنان را چون کاهِ پس مانده کردند. هلاکتِ سپاه نتیجۀ سنگ‌های کوچکی بود که پرندگان با خود داشتند و بر آنان زدند. بی‌شک، این سنگ‌هایی بی‌شمار می‌تواند آدمی را از پای در آورد. شما از حملۀ ملخ‌ها شنیده‌اید؟ ملخ حشره‌ای کوچک است که وقتی میلیون‌ها از آن حمله‌ور می‌شوند، همۀ گیاهان را می‌خورند و انسان و حیوان و نبات را، همه با هم، نابود می‌کنند. پس کثرت ضعف پرندگان یا کوچکی سنگ‌ها را جبران می‌کند. پرندگان بسیاری بودند. از همین‌رو، رگباری از سنگ‌های گِل‌اندود بر سر سپاهیان ریخت و آنان را کشت. همچنین، می‌توانیم بگوییم بر اثر ضرباتی که بر فیل‌ها می‌خورد، آنها نیز حمله‌ور شدند و سپاهیان را پاره‌پاره کردند. قرآن این مسئله را انکار نمی‌کند و می‌گوید بر اثر ضربه‌های سنگ آنان چون کاهِ پس‌مانده شدند. سپاهیان مردند و خداوند خانه‌اش را بزرگ داشت و قریش نیز به رغم شرک و انحرافشان احترام و اکرام شدند. سبب این مسئله چیزی بود که خداوند در آینده مقدر کرده بود.

106