شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ کوثر

<
>

درمانگاه بوده است، در حالی که مبلغان اسلامی چنین امکاناتی نداشتند، بلکه اسلام بنابر طبیعت خود پیش می‌رود. این پدیده را خود با چشمانم در آفریقا دیدم. اقبال شگفت‌آوری به دین اسلام دیدم، تا جایی که نزدیک بود اسلام را دین آفریقا بخوانند. آفریقایی بنابر طبیعت خود به اسلام گروید. در دانشگاهی در سیرالئون دربارۀ این گرایش و نزدیکی فطرت آفریقایی یا فطرت انسانی به اسلام و آموزه‌های اسلامی سخنرانی کردم و این قصه ادامه دارد.

(130)«أَعطَیناکَ الکَوثَرَ» به تو امتی فراوان دادیم. «أَعطَیناکَ الکَوثَرَ» قرآن را برای هر کسی بسنده است. این کتاب کتابِ خداوند و کلمات اوست. با هر پیشرفتی در اندیشه مسئلۀ جدیدی از قرآن درمی‌یابیم. اگر امروز هم در پرتو فرهنگ این عصر قرآن را مطالعه و بررسی کنیم، مطالب بسیاری از قرآن درخواهیم یافت. پیش از این برای شما در این باره به تفصیل صحبت کردم.

(131)«إِنّا أَعطَیناکَ الکَوثَرَ» آیا تو را به سبب نداشتن تبار ملامت می‌کنند، پس به تو خانواده‌ای بسیار بزرگ خواهیم داد. شمردنِ دقیقِ خانوادۀ پیامبر ناممکن است. در زمان عثمانی‌ها نقبای سادات وجود داشت و در هر شهری برای سادات نقیبی بود که تعداد سادات را می‌شمرد. بیش از صد سال پیش این کار را کردند و عدۀ سادات در جهان به حدود هجده میلیون نفر رسیده بود و بی‌شک تا امروز به این آمار افزوده شده است. ای رسول، اگر فرزند می‌خواهی به تو فرزندانی خواهیم داد، ناراحت مباش. نَسبِ دشمنانت، کسانی که تو را به بی‌نسلی متهم می‌کردند، کجایند؟ «إِنّا أَعطَیناکَ الکَوثَرَ» بزرگی فرزندانت و مقابرشان و زُوّارشان و تأثیرشان از شماره خارج است.

(132)اگر بدانیم که خاندان رسول از نسل علی و فاطمه‌اند، می‌توانیم

80