شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ نصر

<
>

طواف کردند، حج به جای آوردند و واجباتشان را انجام دادند و سپس بازگشتند. کسانی که مشرف به زیارت خانۀ خدا شده‌اند، می‌دانند وقتی که دور کعبه طواف می‌کنیم، حجر اسماعیل را طواف می‌کنیم. حجر اسماعیل در باب کعبه روبه‌روی مقام ابراهیم است. سپس، دیگر ضلع خانۀ کعبه که مقابل حجر اسماعیل است، می‌آید پس از آن، به ضلع سوم در جهت سوم که الحطیم نام دارد، می‌رسیم. الحطیم کاملاً در مقابل درِ کعبه است. در اینجا مستحب است که طواف‌کننده هروله کند و با پاهایش به زمین بکوبد. این سنت پیامبر اکرم بوده است. سبب این بود که وقتی پیامبر به این منطقه رسیدند، متوجه شدند که مشرکان او را نگاه می‌کنند. پس با توان و ارادۀ بیشتری قدم برداشت و محکم پاهایش را بر زمین کوبید، تا همچون جوانی نیرومند و توانمند و استوار نمایان شود. طبیعتاً پس از این کارِ پیامبر هزاران مسلمان دیگر نیز پاهایشان را با قدرت به زمین کوبیدند. در این حرکت نوعی اظهار قدرت و مبارزه‌طلبی و استواری وجود داشت. این کار مستحب شد. ما نیز در طواف وقتی به در سوم می‌رسیم مستحب است که هروله کنیم و پاها را بر زمین بکوبیم.

(117)پیامبر بنا بر صلح حدیبیه در سال بعد از امضای پیمان، حج را به جای آورد. اما چیزی نگذشت که مشرکان مفاد صلح را نقض کردند. یکی از مفاد صلح این بود که اگر از مکّیان کسی به مدینه پناه می‌برد، باید به مکّه بازگردانده می‌شد. همچنین اگر کسی به مکّه پناه می‌برد، مشرکان باید او را به پیامبر بازمی‌گرداندند. اما مشرکان خیانت کردند و تلاش کردند تا کسانی را از مسلمان که به مکّه آمده‌اند، در مکّه نگه دارند. آنان اندک بودند و نمی‌توانستند بر ضد مشرکان کاری صورت دهند. کسانی بودند که از مکّه فرار می‌کردند و اسلام آوردند و خود را در اختیار پیامبر و اسلام گذاشتند. پیامبر آنان را بازگرداند، اما آنان به مکّه بازنگشتند،

70