شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مالکیت در اسلام - 1

<
>

تخصصی‌ به‌ وجود آمده‌ است. من‌ آموخته‌ام‌ و دیگران‌ نیز در كاری‌ كه‌ من‌ انجام‌ داده‌ام، شركت‌ داشته‌اند.

(195)بنابراین، اگر من‌ مدیر این‌ ملك‌ باشم، این‌ ملك، افزون‌ بر طبیعت، از تولید و اندیشه‌ و تمرین‌ تشكیل‌ شده‌ است. علاوه‌ بر این، من‌ به‌ معنای‌ غربیِ‌ آن‌ مالك‌ نیستم؛ نمی‌توانم‌ طبیعت‌ را احتكار كنم‌ و هرگونه‌ كه‌ بخواهم‌ آن‌ را مصرف‌ كنم. این‌ مسئله‌ بحثی‌ كلیدی‌ در اقتصاد است‌ و دربارۀ‌ برخی‌ از نتایج‌ و احكام‌ این‌ مسئلۀ‌ اقتصادی‌ در جلسات‌ بعد سخن‌ خواهیم‌ گفت.

118