شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مالکیت در اسلام - 1

<
>

و سوابق‌ فرانسه‌ و احتكار تجاری‌ آلمان‌ را بپذیریم؟ چرا اسلام‌ را در صف‌ راست‌گراها قرار دهیم‌ و بگوییم‌ ما راست‌گرا هستیم؟ شیخ‌ سعدی‌ یاسین‌ این‌ آیه‌ را برایم‌ خواند: «و اصحاب‌ الیمین‌ ما اصحاب‌ الیمین‌ فی‌ سدر مخضود وطلح‌ منضود و ظل‌ ممدود»«103»

(183)در واقع‌، مالكیت‌ در اسلام‌ شبیه‌ به‌ این‌ مسئله‌ است. سخن‌ ما این‌ بود كه‌ مالكیت‌ به‌ معنای‌ سرمایه‌داری‌ در اسلام‌ وجود ندارد. معنای‌ این‌ سخن‌ این‌ است‌ كه‌ از نظر اسلام‌ وقتی‌ می‌گوییم‌ كه‌ من‌ مالك‌ هستم، مردم‌ اختیاردار اموال‌ خود هستند، و من‌ این‌ شیء را در اختیار دارم، مفهوم‌ آن‌ كاملاً‌ با مفهوم‌ مالكیت‌ در سرمایه‌داری‌ متفاوت‌ است. مالكیت‌ در اصطلاح‌ اسلام‌ فقط‌ از آنِ‌ خداوند است. كسی‌ نمی‌تواند مالك‌ چیزی‌ به‌ معنای‌ سرمایه‌داری‌ آن‌ شود، زیرا كه‌ مالكیت‌ در سرمایه‌داری‌ به‌ معنای‌ اختیار تام‌ است. شما در روزنامه‌ها خواندید كه‌ شخصی‌ اموالش‌ را برای‌ سگی‌ به‌ ارث‌ گذاشت. مالكیت‌ در اصطلاح‌ غربی‌ و سرمایه‌داریِ‌ آن‌ به‌ معنای‌ اختیار تمام‌ و كامل‌ است. سپس‌، اقتصاد سوسیالیستی‌ سر بر می‌آورد و این‌ مسئله‌ را رد می‌كند و می‌گوید که مالكیت‌ به‌ این‌ معنی دزدی‌ است.

(184)شما به‌ نظریۀ‌ ارزش‌ اضافی‌ ماركس‌ توجه‌ كنید. این‌ نظر مستند به‌ نظریۀ‌ ارزش‌ است. یعنی‌ ارزش‌ كالا معادل‌ عمل‌ صورت گرفته‌ بر آن‌ است. از طرف‌ دیگر، شما مشاهده‌ می‌كنید كه‌ برخی‌ بی‌‌محابا و بی‌هیچ‌ دلیلی‌ به‌ مالكیت‌ تمسك‌ و از سرمایه‌داری‌ دفاع‌ می‌كنند. من‌ چرا باید از سرمایه‌داری‌ دفاع‌ كنم؟ سرمایه‌داری‌ برای‌ خود پول‌ و فیلسوف‌ و دانشمند و دانشگاه‌ دارد و از خود دفاع‌ می‌كند. من‌ باید از اسلام‌ خودم‌ دفاع‌ كنم،

114