شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام

<
>

گرفتند و خون‌ خود را بهای‌ آزادی‌ زمینی‌ كردند، این‌ زمین‌ فقط‌ به‌ كسانی‌ كه‌ آن‌ را تصرف‌ كرده‌اند، تعلق‌ ندارد؛ بلكه‌ به‌ همۀ‌ مسلمانان‌ و نسل‌های‌ آنان‌ تعلق‌ دارد.

(174)اما زمین‌هایی‌ هم‌ وجود دارند كه‌ مباح‌ هستند و به‌ ملكیت‌ اشخاص‌ درمی‌آیند. به‌ چه‌ وسیله‌ای‌ می‌توان‌ زمین‌ را تملك‌ كرد؟ در فقه‌ به‌ این‌ مسئله‌ «تحجیر»«100» می‌گویند، یعنی‌ قرار دادن «حجر»؛ سنگ‌ یا نشانه. كسی‌ را موظف‌ می‌كنند كه‌ به‌ بیابان‌ برود و نشانه‌ای‌ بگذارد. زمینی‌ كه‌ در آن‌ نشانه‌ قرار داده‌ام، مِلك‌ من‌ می‌شود و من‌ از دیگران‌ برای‌ ملكیت‌ آن‌ سزاوارترم. اگر من‌ نشانه‌گذاری‌ كنم‌ و زمین‌ را در ثبت‌ اسناد ثبت‌ كنم، مالك‌ زمین‌ نمی‌شوم. پس‌ كِی‌ مالك‌ زمین‌ خواهم‌ بود؟ هركس‌ كه‌ زمین‌ بایری‌ را احیا كند، آن‌ زمین‌ از آنِ‌ او خواهد بود. احیای‌ زمین‌ به‌ چه‌ معناست؟ یعنی‌ نیروی‌ انسانی‌ را صرف‌ طبیعت‌ كردن. در اینجا به‌ تحلیل‌ نظریۀ‌ ارزش‌ كه‌ در گذشته‌ بدان‌ پرداختیم‌ می‌رسیم. ارزش‌ شیء درآمیختگی‌ كار و طبیعت‌ است. زمین‌ طبیعتی‌ است، برای‌ همه. وقتی‌ توان‌ خود را صرف‌ این‌ طبیعت‌ و آن‌ را احیا می‌كنیم، این‌ زمین‌ از آنِ‌ ما می‌شود.

(175)پس‌ ملكیت‌ زمین‌ و آب‌ و آتش‌ و به‌ تعبیر دقیق‌تر ملكیت‌ طبیعت، وقتی‌ كه‌ این‌ طبیعت‌ با تلاش‌ بشری‌ همراه‌ شود، حكم‌ ثابت‌ دارد [...]«101»

109