شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام

<
>

اسلامی‌ كه‌ سابق‌ بر نظام‌ اقتصادی‌ ماركس‌ است، به‌‌طور طبیعی‌ بر ایدئولوژی‌ای بنیان‌ گذاشته‌ شده؛ ایدئولوژیِ‌ اقتصادِ‌ اسلامی‌ ایمان«92»‌ است.

(168)وقتی‌ كه‌ گفتیم‌ مالكیتِ‌ مطلق‌ از آنِ‌ خداوند است، ایمان‌ به‌ خدا بر مالكیت‌ مقدم‌ خواهد بود. وقتی‌ تصرف‌ مالك‌ را در مِلكش‌ مقید به‌ چارچوبی‌ كلی‌ كردیم، به‌‌روشنی‌ به‌ مالكیت‌ خدا بر هستی‌ پایبند شده‌ایم. آدمی‌ در تابستان‌ لباس‌ زمستانی‌ نمی‌پوشد و در زمستان‌ لباس‌ تابستانی‌ بر تن‌ نمی‌كند. حال‌ و هوای‌ هستی‌ از ایمان‌ ما به‌ خدا و صفات‌ او برگرفته‌ می‌شود. به‌ سخن‌ دیگر، وقتی‌ به‌ خدا و صفات‌ او ایمان‌ می‌آوریم، درمی‌یابیم‌ كه‌ حال‌ و هوای‌ هستی‌ چگونه‌ است‌ و چگونه‌ باید قدم‌ برداریم‌ و چگونه‌ با این‌ حال‌ و هوا هماهنگ‌ شویم، تا موفق‌ باشیم‌ و شكست‌ نخوریم.

(169)قرآن‌ وقتی‌ می‌گوید: «وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»«93» بی‌درنگ‌ می‌افزاید: «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»«94»

(170)فضای‌ هستی‌ فضای‌ عدالت‌ و انضباط‌ و حساب‌ و نظم‌ است. پس‌ اگر می‌خواهیم‌ قدمی‌ برداریم‌ و موفق‌ باشیم، باید عمل‌ ما بر عدل‌ و انضباط‌ و میزان‌ و نظم‌ مبتنی‌ باشد. «95»

(171)بنابراین، جنبه‌های‌ اقتصاد اسلامی‌ اخلاق‌ و والایی، و اساس‌ و زمینۀ‌ آن‌ ایدئولوژی‌ است. علاوه‌ بر مسائلی‌ كه‌ پیش‌ از این‌ دربارۀ‌ ارزش‌ و

107